Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
Algemene Voorwaarden voor Dienstverleners (B2C)
1. Boden Energieadvies, gevestigd te Breda onder KvK-nummer 85381942.
2. De wederpartij van Boden Energieadvies wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als
opdrachtgever.
3. Partijen zijn Boden Energieadvies en opdrachtgever samen.
4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Boden Energieadvies.
2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
3. De overeenkomst bevat voor Boden Energieadvies steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Artikel 3 – Betaling
1. De opdrachtgever dient de betaling te hebben voldaan voordat de Energielabel consult heeft plaatsgevonden. Indien er nog niet is betaald heeft Boden Energieadvies het recht zonder reden de Energielabel consult van de opdrachtgever te annuleren.
2. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Boden Energieadvies op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
3. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Boden Energieadvies, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Boden Energieadvies te betalen.

Artikel 4 – Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes van Boden Energieadvies zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Levertijden in offertes of op de website zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Als de opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn van 2 weken aanvaard, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen of bijproducten. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

Artikel 5 – Prijzen
1. Alle prijzen die Boden Energieadvies hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij nadrukkelijk anders vermeld of ander overeengekomen.
2. Alle prijzen die Boden Energieadvies hanteert voor zijn producten of diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Boden Energieadvies te allen tijden wijzigen.
3. De prijs met betrekking tot de dienstverlening van Boden Energieadvies vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Boden Energieadvies, geldend voor de periode waarin zij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
5. Indien partijen voor een dienstverlening door Boden Energieadvies een totaalbedrag zij overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
6. Boden Energieadvies is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger gaat uitvallen, dient Boden Energieadvies de opdrachtgever
tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger gaat uitvallen, dan heeft de opdrachtgever het recht om het
deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

Artikel 6 – Prijsindexering
1. Boden Energieadvies is gerechtigd om zijn tarieven in aller tijden te verhogen indien de Boden Energieadvies van mening is dat het noodzakelijk zal zijn voor de voortgang van de onderneming.
2. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Boden Energieadvies meedelen aan de opdrachtgever en vermelden op de website.
3. De opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst met Boden Energieadvies op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Artikel 7 – Informatieverstrekking door opdrachtgever
1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor Boden Energieadvies.
2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die Boden Energieadvies meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Boden Energieadvies ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
4. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Boden Energieadvies de betreffende bescheiden.
5. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Boden Energieadvies verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8 – Intrekking opdracht
1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan Boden Energieadvies te beëindigen indien er nog geen Energieconsult heeft plaatsgevonden.
2. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt nadat er een consult heeft plaatsgevonden door de adviseur, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde bedrag te betalen aan Boden Energieadvies. Bij het weigeren van betalen zal Boden Energieadvies hun incassopartner inschakelen om dit af te ronden.

Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst
1. Boden Energieadvies voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Boden Energieadvies heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat Boden Energieadvies tijdig kan beginnen aan de
opdracht.
4. In het kader van de verplichte kwaliteitsbewaking volgens de BRL9500, wordt de EP-berekening opgenomen in de landelijke database ep-online.nl. Steekproefsgewijs zal een controle onderzoek plaats kunnen vinden. Indien geen medewerking wordt verleend aan dit controle onderzoek, wordt de EP berekening verwijderd uit de landelijke database. De opdrachtgever heeft het recht om het volledige projectdossier op te vragen. Het actuele procescertificaat van Building Label kan worden gevonden op de website van SKW Certificatie. Artikel 10 – Contractduur opdracht 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Boden Energieadvies wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen. 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet opdrachtgever Boden Energieadvies schriftelijk in gebreke stellen. Artikel 11 – Wijziging van de overeenkomst 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Boden Energieadvies stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht Boden Energieadvies opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in. 4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft Boden Energieadvies daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. Artikel 12 – Overmacht 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Boden Energieadvies in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan Boden Energieadvies kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Boden Energieadvies onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Boden Energieadvies kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan Boden Energieadvies niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Boden Energieadvies niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 3. Boden Energieadvies is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Boden Energieadvies als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet. Artikel 13 – Overdracht van rechten 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. Artikel 14 – Verzekering 1. Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, alsook zaken van Boden Energieadvies die bij opdrachtgever aanwezig zijn en zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal. 2. Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage. Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht. 1. De bij opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van Boden Energieadvies totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan Boden Energieadvies zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Boden Energieadvies het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan Boden Energieadvies worden tegengeworpen. 2. Boden Energieadvies is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 3. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft Boden Energieadvies het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald. 4. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Artikel 16 – Hoofdelijke aansprakelijkheid 1. Als de opdracht wordt verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en de onderhavige overeenkomst. Artikel 17 – Aansprakelijkheid 1. Boden Energieadvies is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 2. Indien Boden Energieadvies aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. 3. Boden Energieadvies is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals vervolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 4. Indien Boden Energieadvies aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. 6. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als Boden Energieadvies Aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door Boden Energieadvies 7. Bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken. Vervaltermijn Elk recht van de opdrachtgever op schadevergoeding van Boden Energieadvies vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 18 - Recht op ontbinding 1. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Boden Energieadvies toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Boden Energieadvies niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Boden Energieadvies in verzuim is. 3. Boden Energieadvies heeft het recht de overeenkomst met de opdrachtgever te ontbinden, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Boden Energieadvies kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. Artikel 18 – Aansprakelijkheid opdrachtgever 1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Boden Energieadvies verschuldigd zijn. Artikel 19 – Vrijwaring 1. De opdrachtgever vrijwaart Boden Energieadvies tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door de Boden Energieadvies geleverde goederen en/of diensten. Artikel 20 – Klachtplicht 1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan Boden Energieadvies. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Boden Energieadvies in staat is hierop adequaat te reageren. 2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat Boden Energieadvies gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. Artikel 21 – Intellectueel eigendom 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt Boden Energieadvies alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen- recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc. 2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Boden Energieadvies worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt. 3. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door Boden Energieadvies aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling. Artikel 22 – Geheimhouding 1. Opdrachtgever houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Boden Energieadvies ontvangt en alle andere informatie betreffende Boden Energieadvies waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie betreft waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan Boden Energieadvies schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen hij de genoemde informatie ook geheimhoudt. 2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie: 1. die op het moment dat opdrachtgever deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending van een op hem rustende geheimhoudingsplicht; waarvan opdrachtgever kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door Boden Energieadvies; 2. die opdrachtgever van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan opdrachtgever te verstrekken; 3. die door opdrachtgever openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht. 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan. Artikel 23 – Boete op overtreding geheimhoudingsplicht of intellectueel eigendomsrecht 1. Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of intellectueel eigendom, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van Boden Energieadvies een onmiddellijk opeisbare boete van € 100 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 100 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Boden Energieadvies waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen. Artikel 24 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. 3. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Boden Energieadvies is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Artikel 25 – Wijzigingen Algemene Voorwaarden 1. Boden Energieadvies is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden uitgevoerd. 3. Grote inhoudelijke wijzingen zal Boden Energieadvies zoveel mogelijk vooraf met de opdrachtgever bespreken. 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 1 – Definities
Algemene Voorwaarden voor Dienstverleners (B2C)
1. Boden Energieadvies, gevestigd te Breda onder KvK-nummer 85381942.
2. De wederpartij van Boden Energieadvies wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als
opdrachtgever.
3. Partijen zijn Boden Energieadvies en opdrachtgever samen.
4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Boden Energieadvies.
2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
3. De overeenkomst bevat voor Boden Energieadvies steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Artikel 3 – Betaling
1. De opdrachtgever dient de betaling te hebben voldaan voordat de Energielabel consult heeft plaatsgevonden. Indien er nog niet is betaald heeft Boden Energieadvies het recht zonder reden de Energielabel consult van de opdrachtgever te annuleren.
2. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Boden Energieadvies op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
3. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Boden Energieadvies, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Boden Energieadvies te betalen.

Artikel 4 – Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes van Boden Energieadvies zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Levertijden in offertes of op de website zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Als de opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn van 2 weken aanvaard, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen of bijproducten. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

Artikel 5 – Prijzen
1. Alle prijzen die Boden Energieadvies hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij nadrukkelijk anders vermeld of ander overeengekomen.
2. Alle prijzen die Boden Energieadvies hanteert voor zijn producten of diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Boden Energieadvies te allen tijden wijzigen.
3. De prijs met betrekking tot de dienstverlening van Boden Energieadvies vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Boden Energieadvies, geldend voor de periode waarin zij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
5. Indien partijen voor een dienstverlening door Boden Energieadvies een totaalbedrag zij overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
6. Boden Energieadvies is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger gaat uitvallen, dient Boden Energieadvies de opdrachtgever
tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger gaat uitvallen, dan heeft de opdrachtgever het recht om het
deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

Artikel 6 – Prijsindexering
1. Boden Energieadvies is gerechtigd om zijn tarieven in aller tijden te verhogen indien de Boden Energieadvies van mening is dat het noodzakelijk zal zijn voor de voortgang van de onderneming.
2. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Boden Energieadvies meedelen aan de opdrachtgever en vermelden op de website.
3. De opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst met Boden Energieadvies op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Artikel 7 – Informatieverstrekking door opdrachtgever
1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor Boden Energieadvies.
2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die Boden Energieadvies meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Boden Energieadvies ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
4. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Boden Energieadvies de betreffende bescheiden.
5. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Boden Energieadvies verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8 – Intrekking opdracht
1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan Boden Energieadvies te beëindigen indien er nog geen Energieconsult heeft plaatsgevonden.
2. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt nadat er een consult heeft plaatsgevonden door de adviseur, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde bedrag te betalen aan Boden Energieadvies. Bij het weigeren van betalen zal Boden Energieadvies hun incassopartner inschakelen om dit af te ronden.

Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst
1. Boden Energieadvies voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Boden Energieadvies heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat Boden Energieadvies tijdig kan beginnen aan de
opdracht.
4. In het kader van de verplichte kwaliteitsbewaking volgens de BRL9500, wordt de EP-berekening opgenomen in de landelijke database ep-online.nl. Steekproefsgewijs zal een controleonderzoek plaats kunnen vinden. Indien geen medewerking wordt verleend aan dit controleonderzoek, wordt de EP berekening verwijderd uit de landelijke database. Artikel 10 – Contractduur opdracht 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Boden Energieadvies wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen. 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet opdrachtgever Boden Energieadvies schriftelijk in gebreke stellen. Artikel 11 – Wijziging van de overeenkomst 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Boden Energieadvies stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht Boden Energieadvies opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in. 4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft Boden Energieadvies daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. Artikel 12 – Overmacht 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Boden Energieadvies in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan Boden Energieadvies kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Boden Energieadvies onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Boden Energieadvies kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan Boden Energieadvies niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Boden Energieadvies niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 3. Boden Energieadvies is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Boden Energieadvies als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet. Artikel 13 – Overdracht van rechten 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. Artikel 14 – Verzekering 1. Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, alsook zaken van Boden Energieadvies die bij opdrachtgever aanwezig zijn en zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal. 2. Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage. Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht. 1. De bij opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van Boden Energieadvies totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan Boden Energieadvies zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Boden Energieadvies het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan Boden Energieadvies worden tegengeworpen. 2. Boden Energieadvies is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 3. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft Boden Energieadvies het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald. 4. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Artikel 16 – Hoofdelijke aansprakelijkheid 1. Als de opdracht wordt verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en de onderhavige overeenkomst. Artikel 17 – Aansprakelijkheid 1. Boden Energieadvies is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 2. Indien Boden Energieadvies aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. 3. Boden Energieadvies is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals vervolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 4. Indien Boden Energieadvies aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. 6. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als Boden Energieadvies Aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door Boden Energieadvies 7. Bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken. Vervaltermijn Elk recht van de opdrachtgever op schadevergoeding van Boden Energieadvies vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 18 - Recht op ontbinding 1. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Boden Energieadvies toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Boden Energieadvies niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Boden Energieadvies in verzuim is. 3. Boden Energieadvies heeft het recht de overeenkomst met de opdrachtgever te ontbinden, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Boden Energieadvies kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. Artikel 18 – Aansprakelijkheid opdrachtgever 1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Boden Energieadvies verschuldigd zijn. Artikel 19 – Vrijwaring 1. De opdrachtgever vrijwaart Boden Energieadvies tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door de Boden Energieadvies geleverde goederen en/of diensten. Artikel 20 – Klachtplicht 1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan Boden Energieadvies. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Boden Energieadvies in staat is hierop adequaat te reageren. 2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat Boden Energieadvies gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. Artikel 21 – Intellectueel eigendom 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt Boden Energieadvies alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen- recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc. 2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Boden Energieadvies worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt. 3. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door Boden Energieadvies aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling. Artikel 22 – Geheimhouding 1. Opdrachtgever houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Boden Energieadvies ontvangt en alle andere informatie betreffende Boden Energieadvies waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie betreft waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan Boden Energieadvies schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen hij de genoemde informatie ook geheimhoudt. 2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie: 1. die op het moment dat opdrachtgever deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending van een op hem rustende geheimhoudingsplicht; waarvan opdrachtgever kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door Boden Energieadvies; 2. die opdrachtgever van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan opdrachtgever te verstrekken; 3. die door opdrachtgever openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht. 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan. Artikel 23 – Boete op overtreding geheimhoudingsplicht of intellectueel eigendomsrecht 1. Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of intellectueel eigendom, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van Boden Energieadvies een onmiddellijk opeisbare boete van € 100 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 100 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Boden Energieadvies waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen. Artikel 24 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. 3. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Boden Energieadvies is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Artikel 25 – Wijzigingen Algemene Voorwaarden 1. Boden Energieadvies is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden uitgevoerd. 3. Grote inhoudelijke wijzingen zal Boden Energieadvies zoveel mogelijk vooraf met de opdrachtgever bespreken. 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.