Kwaliteit en Privacy policy

Kwaliteitsbewaking

Boden Energieadvies is aangesloten als partner bij de koepelorganisatie Building Label te Zeewolde en zij zijn in het bezit van de benodigde BRL 9500 certificatie. Dat betekent dat zij werken volgens de officiële BRL 9500 richtlijnen. 

Building Label heeft een speciaal team voor de kwaliteitscontrole en administratieve ondersteuning. Het kwaliteitsteam controleert de afgemelde keuringen en geeft feedback als dat eventueel nodig is. Hier dragen zij intern zorg voor de kwaliteitsborging van de keuringen van alle aangesloten bedrijven in deze koepelorganisatie.

Building Label wordt extern gecontroleerd door de certificatie instelling SKW. Van elk dossier dat wordt gecontroleerd, worden de bevindingen van de audits vastgelegd in een rapportage. 

Boden Energieadvies is aangesloten bij Building Label omdat:
•	Buildinglabel begeleidt via een deskundige helpdesk 
•	Buildinglabel deelt vakinhoudelijke kennis
•	Building label controleert d.m.v. kwaliteitsmanagers of de keuringen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving 
•	Buildinglabel is BRL 9500-01 t/m06 gecertificeerd

Privacy policy

Verantwoordelijke
Boden Energieadvies is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.
 
Contactgegevens
 
Boden Energieadvies 
Huijbergseweg 61 
4631 GD Hoogerheide 
Telefoon: 06-41 81 31 00 
KvK inschrijvingsnummer: 85381942
Btw-nummer: 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
 
Boden Energieadvies verwerkt persoonsgegevens die (in)direct aan ons zijn verstrekt bij het bezoek aan de website en bestaan uit:
 
1. Voor- en achternaam;
2. Adres;
3. Postcode;
4. Woonplaats;
5. E-mailadres;
7. (Mobiel) telefoonnummer;
8. Door u verstrekte persoonlijke gegevens die in functionele beschrijvingen voorkomen.

Boden Energieadvies verwerkt en deelt persoonsgegevens die (in)direct aan ons zijn verstrekt bij uitvoering van de opdracht en verkregen bij de woning inspectie met koepelorganisatie Building Label te Zeewolde en RvO voor het verkrijgen van het Energie Label:
1. Voor- en achternaam;
2. Adres;
3. Postcode;
4. Woonplaats;
5. E-mailadres;
7. (Mobiel) telefoonnummer;
8. Door u verstrekte persoonlijke gegevens die in functionele beschrijvingen voorkomen en benodigd zijn voor verkrijgen van het Energie Label.

Wie zijn de betrokkenen
 
Boden Energieadvies verwerkt persoonsgegevens van de volgende categorieën betrokkenen: 
1. Opdrachtgever;
2. Personen die op enige wijze (schriftelijk) contact opnemen met Boden Energieadvies;

 
Boden Energieadvies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen?
1. Het afhandelen van uw betaling;
2. U te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren; 
3. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; 
4. Boden Energieadvies analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
5. Boden Energieadvies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bodenenergieadvies.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 
Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:
1. Facturatie
2. Uitvoering van de gegeven opdracht
 
Verstrekking van uw gegevens aan derden?
Wij maken gebruik van een derde voor marketing- en salesdiensten. Met deze bedrijven sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ook komen wij hierin overeen dat de data (voor zover zij daar toegang tot hebben) slechts ten behoeve van Boden Energieadvies wordt gebruikt voor de bovengenoemde doeleinden en dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Boden Energieadvies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.
  
Cookies
Boden Energieadvies gebruikt cookies voor analyse (statistieken) en voor marketingdoeleinden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door dit onderin op de website Boden Energieadvies aan te geven.
 
Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Uw IP-adres wordt voor een deel geanonimiseerd. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden
hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt.
 
Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast worden gegevens gestuurd via een beveiligde verbinding (versleuteld) en passen we diverse fysieke beveiligingsmaatregelen toe. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Boden Energieadvies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar monique@bodenenergieadvies.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable-zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 
Wijziging Privacyverklaring
Boden Energieadvies behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Bovenstaande verklaringen zijn niet bedoeld als een overeenkomst en er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.
 
Dit document is voor het laatst gewijzigd op 1 februari 2022.